wave2top
wave_mobile

Privacy Policy

Wie zijn we

Ons website-adres is: https://www.brightplan.nl

Privacyverklaring

BrightPlan.nl is een Nederlands zorgplatform dat ondersteuning biedt bij zorg gerelateerde afspraken en cliënt volgdossiers. In het kader van de activiteiten die wij uitvoeren, kunnen wij persoonsgegevens en medische gegevens verwerken. Informatie wordt nooit gedeeld zonder toestemming van de Cliënt. Gezondheid gerelateerde informatie is alleen zichtbaar en toegankelijk voor medisch personeel.

Middels deze privacyverklaring willen wij u informeren over welke persoonsgegevens wij verzamelen en waarom wij dit doen, hoe wij met persoonsgegevens omgaan, welke rechten de cliënt heeft met betrekking tot de verwerkte persoonsgegevens en hoe er contact met ons kan worden opgenomen.

Persoonsgegevens zijn gegevens welke als persoon kunnen worden geïdentificeerd, zoals een e-mailadres, telefoonnummer, huisadres, etc.

Welke persoonsgegevens verwerken wij?

BrightPlan.nl verwerkt verschillende soorten persoonsgegevens, zoals:

 • NAW-gegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Wachtwoorden
 • Geboortedatum
 • Werkgelegenheid
 • Arbeidsinformatie
 • Persoonsnummer (BSN)
 • Gezondheid gerelateerde informatie

Voor welke doeleinden en op welk rechtsgrond verwerken wij uw persoonsgegevens?

BrightPlan.nl verwerkt de persoonsgegevens voor verschillende doeleinden, zoals:

 • GGZ-ondersteuning
 • Ziekteverzuim administratie
 • Vaccinatie administratie
 • Rijbewijskeuringen

Naast bovenstaande doeleinden worden in het BrightPlan.nl platform persoonsgegevens verwerkt. BrightPlan.nl kwalificeert ten aanzien van deze persoonsgegevens als verwerker in de zin van de AVG en verwerkt de gegevens namens en in overeenstemming met de instructies van BrightPlan klanten. De afspraken over de verwerking van persoonsgegevens in het BrightPlan.nl platform zijn vastgelegd in een verwerkersovereenkomst tussen de klant en BrightPlan.nl.

Wij verwerken de persoonsgegevens op basis van verschillende rechtsgronden. Wij kunnen ze bijvoorbeeld verwerken omdat wij een overeenkomst met u hebben, omdat wij uw toestemming hebben gekregen, omdat wij een gerechtvaardigd belang hebben of omdat er een wetelijke verplichting is om de gegevens te verwerken. Als wij uw gegevens verwerken op basis van uw toestemming, heeft u te allen tijde het recht om deze toestemming in te trekken.

Met wie delen wij persoonsgegevens?

Wij zullen persoonsgegevens niet delen met derden, zonder dat dit noodzakelijk is voor de redelijke uitvoering van de doeleinden zoals omschreven in deze privacyverklaring. Ook kunnen wij gegevens met derden delen omdat de wet ons hiertoe verplicht of als ons daar toestemming voor is verstrekt. Voordat wij persoonsgegevens delen met derden, sluiten wij met hen een verwerkersovereenkomst waarin is vastgelegd hoe zij met de verwerking van persoonsgegevens dienen om te gaan. Wij willen ervoor zorgen dat de door ons ingeschakelde derden minimaal hetzelfde beveiligingsniveau hebben als wij en dat zij vertrouwelijk omgaan met de gegevens die wij delen.

Hoe lang bewaren wij uw persoonsgegevens?

BrightPlan.nl zal persoonsgegevens niet langer bewaren dan nodig is voor de uitvoering van onze contractuele verplichtingen. Wanneer wij persoonsgegevens verwerken op een andere rechtsgrond, zoals een gerechtvaardigd belang, dan worden de gegevens bewaard zo lang als nodig is voor het realiseren van het doel van de verwerking. Daarom kunnen persoonlijke gegevens, die onderworpen zijn aan verschillende soorten bewaarbeleid, afhankelijk van het soort gegevens en het doel van de verzameling ervan worden bewaard. Zo zullen wij bepaalde gegevens 5 tot 40 jaar moeten bewaren vanwege de medische bewaarplicht. Op verzoek van (de opdrachtgever) verwijderen wij gegevens die wij direct verwerken.

Hoe beschermen wij persoonsgegevens?

Bij BrightPlan nemen wij de privacy van de klant serieus. Daarom hebben wij technische en organisatorische maatregelen genomen om ervoor te zorgen dat gegevens goed beveiligd zijn. Wij beveiligen alle persoonsgegevens tegen ongeoorloofde en onrechtmatige verwerking en tegen verlies, vernietiging, beschadiging, aanpassing en openbaarmaking.

Welke privacy rechten hebben BrightPlan klanten?

We hebben passende processen opgezet om de klant in staat te stellen haar privacy rechten uit te oefenen. Klanten hebben de volgende rechten met betrekking tot de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Recht op toegang
 • Recht om vergeten te worden
 • Recht op rectificatie en aanvulling
 • Recht op dataportabiliteit
 • Recht op beperking van verwerking
 • Recht van bezwaar

Om privacy rechten uit te oefenen, kan er contact met ons worden opgenomen via onderstaande contactgegevens. Daarbij vragen wij om aan te geven op welke verwerkingen en op welke persoonsgegevens een verzoek betrekking heeft. Het kan nodig zijn om aanvullende identificerende informatie op te vragen om te voorkomen dat we gegevens aan de verkeerde persoon bekendmaken. Wij behandelen elk verzoek zonder onnodige vertraging en in ieder geval binnen 4 weken na ontvangst van het verzoek. Alleen bij een complexe aanvraag kunnen we deze termijn met twee maanden verlengen.

Een uitgebreidere omschrijving van klantrechten onder de AVG op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens.

Als u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens, laat het ons dan weten zodat we aan een oplossing kunnen werken. Mocht dit niet tot het gewenste resultaat leiden, dan willen wij u erop wijzen dat u het recht heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder.

Wijzigingen privacyverklaring

BrightPlan.nl behoudt zich het recht voor om deze Privacyverklaring te wijzigen en wij zullen altijd de meest recente versie beschikbaar stellen op onze website. Wij raden u dan ook aan om regelmatig het Privacy Statement te raadplegen, zodat u goed geïnformeerd bent. Als er substantiële wijzigingen worden aangebracht in dit Privacy Statement, kunnen wij u hierover ook informeren via andere kanalen, zoals e-mail of nieuwsberichten.

Contactinformatie

Voor informatie met betrekking tot deze pagina kunt je contact opnemen via info@brightplan.nl