Recht op inzage

Het  recht op inzage in  je medische dossier is onder meer vastgelegd in artikel 456 van de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (Wgbo). ‘De hulpverlener verstrekt aan de patiënt desgevraagd zo spoedig mogelijk inzage in en afschrift van de bescheiden’. De zorgverlener moet de patiënt hierbij zo goed mogelijk begeleiden.

Inzien, beheren en delen

Vanaf 1 juli 2020 moet iedere Nederlander digitaal en gratis bij zijn medische gegevens kunnen. Dat kan bijvoorbeeld via een persoonlijke gezondheidsomgeving (PGO). Een PGO is een website of app waar iedereen zijn of haar eigen gezondheidsgegevens kan verzamelen. Maar deze ook kan beheren en delen.

Je kunt bijvoorbeeld je lab uitslagen, foto’s of medicijngebruik zien van de huisarts, het ziekenhuis of de apotheek. Omdat veel zorgverleners nog niet klaar zijn voor PGO’s, hebben zij een patiënten portaal waar je je medische gegevens kunt bekijken.

Wijzigen en vernietigen

Je hebt ook het recht om (delen van) je medisch dossier te laten wijzigen als de informatie niet klopt, of om je dossier te laten vernietigen voordat de wettelijke bewaartermijn is verlopen. Sinds 1 januari 2020 geldt een wettelijke bewaartermijn van 20 jaar.

Dataportabiliteit

Een nieuw recht onder de AVG is het recht op dataportabiliteit. Dit houdt in dat mensen het recht hebben om persoonsgegevens mee te nemen naar een andere (zorg)aanbieder. Op het medisch dossier is dit recht deels van toepassing. Persoonsgegevens die een patiënt zelf actief of bewust afgeeft, vallen onder het recht op dataportabiliteit.

Dit geldt ook voor gegevens die de patiënt indirect afgeeft door het gebruik van een dienst of apparaat. Denk hierbij bijvoorbeeld aan gegevens via een pacemaker of bloeddrukmeter. Echter de conclusies, diagnoses, vermoedens of behandelplannen van een arts op basis van die gegevens dan weer niet.

Vergetelheid

Een ander nieuw recht onder de AVG is het recht op vergetelheid (het recht om vergeten te worden). De AVG biedt hierbij ruimte aan nationale wetgeving. Zodoende geldt het recht om vergeten te worden in principe niet voor medisch dossiers.

In Nederland geldt namelijk de Wet op de geneeskundige behandelovereenkomst (Wgbo), waaruit blijkt dat een medisch dossier 20 jaar bewaard moet worden. Zoals gezegd mag je de zorgverlener wel vragen om je gegevens eerder te vernietigen. Hij zal hier gehoor aan moeten geven, tenzij er (zoals eerder vermeld) regels gelden die bepalen dat de gegevens bewaard moeten blijven.